Home News

หมวดหมู่: News

เรื่อง

เรียนรู้หลักการบริหารจัดการองค์กร สู่มาตรฐานระดับสากลด้วย ‘โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQA Training Program 2022’

ถึงเวลาเตรียมองค์กรให้พร้อมก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความเป็...

  • 1
  • 2