Home Management เปิดรายชื่อ 9+3 องค์กรคว้ารางวัลเป็นเลิศบริหารจัดการ TCE Awards VS SMEs Excellence Awards 2021

เปิดรายชื่อ 9+3 องค์กรคว้ารางวัลเป็นเลิศบริหารจัดการ TCE Awards VS SMEs Excellence Awards 2021

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จับมือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ และผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ รวม 12 องค์กร แบ่งเป็นรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 จำนวน 3 องค์กร 3 สาขารางวัล และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จำนวน 9 องค์กร 9 สาขารางวัล

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเป็นรางวัลที่ TMA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ผลักดันความเป็นเลิศธุรกิจไทย เฟ้นหาสุดยอดองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2564

โครงการรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 และโครงการรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เพื่อเชิดชูองค์กรและ SMEs ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ โดยปีนี้มีการประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
 
สำหรับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จำนวน 9 สาขารางวัล ประกอบด้วย

1. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)

ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)

ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

3. สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence)

ได้แก่ เอสซีจี

4. สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)

ได้แก่ เอสซีจี

5. สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)

ได้แก่ เอสซีจี

6. สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)

ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

7. สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence)

ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

8. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)

ได้แก่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

9. สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence)

**สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี”*

ได้แก่ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ทางด้านรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 จำนวน 3 สาขารางวัล ประกอบด้วย

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ได้แก่ บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

เสนอชื่อโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2. ธุรกิจบริการ (Services) ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เสนอชื่อโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

3. ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading) ได้แก่ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด เสนอชื่อโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) นายธีรนันท์ รีหงส์  กล่าวถึงจุดเริ่มต้นโครงการ ว่า TMA เล็งเห็นว่าภาคธุรกิจคือแรงขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมระดับนานาชาติ จึงริเริ่มโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards ขึ้นในปี 2544

โดยตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมา TMA และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกันจัดโครงการรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards เพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการคัดเลือกนั้น คณะทำงานโครงการฯได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง เพื่อเจาะลึกพื้นฐานหลายๆ ด้านของแต่ละองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ว่าควรมีคุณลักษณะอย่างไร และคุณลักษณะใดเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญมากที่สุด โดยนำข้อมูลการบริหารจัดการด้านต่างๆ จากโครงกรมาถอดรหัส จัดระบบเป็นองค์ความรู้ และวิเคราะห์

ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นที่ยอมรับจากภาคธุรกิจ ผนวกกับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ จนสำเร็จเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งได้เผยแพร่เป็นกรณีศึกษาในรูปแบบรายงานสรุปที่จัดทำขึ้นทุกปี และนำมาวิเคราะห์เชิงลึกเป็นคุณลักษณะของความเป็นเลิศ และนำองค์ความรู้นี้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โครงการ Thailand Corporate Excellence Awards ( TMA ) (thcorpexcellence.org) ที่เปิดเป็นสาธารณะ ให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

นอกจากนี้ TMA ยังมีโครงการรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards ซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในการคัดเลือกองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โดยธนาคารแต่ละแห่งจะคัดเลือก SMEs ที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

หลังจากนั้น SMEs จะส่งเอกสารคุณสมบัติ และแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้กับคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา SMEs ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมชมเพื่อพิจารณาการให้รางวัลตามระดับความเป็นเลิศ โดยในปีนี้การเข้าเยี่ยมชมกิจการจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Site Visit ทั้งนี้ TMA ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล SME ที่ประสบความสำเร็จเพื่อจัดทำรายงาน เพื่อกระจายองค์ความรู้ให้เป็นแบบอย่างต่อองค์กรอื่น ๆ ต่อไป