Home Management เปิดรายชื่อ 14 องค์กร ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

เปิดรายชื่อ 14 องค์กร ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

“สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม” ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ประกาศรายชื่อ 14 องค์กรไทย ประกาศศักยภาพพร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศบนเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด” คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ขณะที่รางวัล TQC  8 องค์กร มาจากหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ และภาคเอกชน

เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศรายชื่อองค์กรไทยจากหลากหลายภาคส่วน ที่มุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสามารถคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: TQC Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่การันตีถึงศักยภาพ ความพร้อมด้านสมรรถนะ และมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทัดเทียมระดับสากล

งานประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติครั้งนี้ มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นประธาน ได้กล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถขององค์กรไทยอย่างยั่งยืน  “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปรียบเสมือนกลไกที่ช่วยขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมในภาพรวม อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีความทันสมัย พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรไทยทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ  ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญของการพัฒนาประเทศ

รวมถึงภาครัฐ ที่มีบทบาทต่อการสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีผลิตภาพ สอดรับกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 ซึ่งมีจุดประสงค์ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ ภายใต้แนวคิด Resilience  มุ่งลดความเปราะบาง และสร้างความพร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และวิกฤตต่าง ๆ สามารถเติบโต และอยู่รอดได้ท่ามกลางความท้าทาย”

สำหรับการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดย ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 14 องค์กร ดังนี้ 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เคยได้รับรางวัล TQC ในปี 2549, 2555 – 2557)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation – TQC Plus: Innovation) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus: Customer – TQC Plus: Customer) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: People – TQC Plus: People) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) โรงพยาบาลพญาไท 2

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) จำนวน 8 องค์กร ได้แก่

1) เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

5) บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

6) มหาวิทยาลัยมหิดล

7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8) โรงไฟฟ้าวังน้อย

นอกจากนี้ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังได้กล่าวรายงานบทบาท และการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2564 – 2565 ว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  ได้ดำเนินบทบาทเป็นกลไกที่ขับเคลื่อน และยกระดับศักยภาพขององค์กรไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ โดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด เพื่อสร้างความพร้อมต่อการเติบโตขององค์กร ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงสุดท้าทาย ทั้งภายใน และภายนอก

ยิ่งกว่านั้นในปีนี้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังได้นำไปปรับใช้อย่างครอบคลุม โดยมีองค์กรจากหลายภาคธุรกิจ ประกอบด้วย ภาคการผลิต การบริการ การสาธารณสุข การศึกษา รวมถึงภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ สมัครขอรับรางวัลสูงกว่าเป้าหมาย นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการส่งเสริมให้มีการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างแพร่หลายทุกภาคส่วน”

ทั้งนี้ ผศ.ดร.อธิศานต์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2565 ที่สำคัญ ได้แก่ การจัดตั้ง สถาบัน TQA Academy ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรไทยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการอย่างเข้าใจ ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือ เพื่อพัฒนาองค์กร และบุคลากรไทยในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ภายใต้ความพยายามที่ไม่หยุดนิ่งของทุกฝ่าย คือส่วนสำคัญที่ทำให้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ยังคงสถานะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ พร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรไทย และประเทศชาติให้ก้าวต่อไป บนเส้นทางแห่งความเป็นเลิศ